Vad är TA?

Transaktionsanalys (TA) är en personlighetsteori som vilar på tre ben, ett psykodynamiskt, ett beteendeteoretiskt och ett systemteoretiskt.

TA är en  teori om den mänskliga personligheten och en humanistisk psykoterapiform. TA har system för att arbeta kognitivt, emotivt, systemiskt och psykodynamiskt. Teorin går utmärkt bra att kombinera med andra teorier. Förändringsarbete med transaktionsanalys sker utifrån ett samförstånd med klienten/gruppen om vilket mål som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas. Terapeuten/Handledaren bidrar med sin professionella kunskap och klienten/gruppen med sin.

Överallt i samhället lever vi i ständigt samspel med andra människor genom att utbyta ”transaktioner”. Transaktioner som sker på många olika sätt vid alla mänskliga möten i form av ögonkast, ord, miner, skratt och kroppsspråk. Störst inflytande i vår utveckling har våra föräldrar när vi är små, men vi utvecklas hela tiden i interaktionen med andra människor. Med hjälp av Transaktionsanalys kan vi undersöka våra livsmönster och hur vi samspelar med varandra för att utöka vår valfrihet med en större handlingsrepertoar. Utvecklingsarbete med hjälp av TA utgår från ett samförstånd mellan transaktionsanalytiker och klient – med tydligt formulerade mål, ramar och metoder. Arbetet bygger på klientens önskningar och på vilket sätt transaktionsanalytikern kan tänka sig att medverka på. Det väl genomarbetade upplägget är därefter den viktigaste styrfaktorn i det fortsatta samarbetet mot de definierade målen, vare sig det gäller psykologiska förändringar hos en individ, familj, medarbetargrupp eller hel organisation.


Varför TA?

TA – Transaktionsanalys är mycket lättillgänglig och ger snabbt kunskaper som går att praktisera i det dagliga livet. De positiva erfarenheter som uppnås ger engagemang och motivation. I och med att TA har ett internationellt utbildningssystem utvecklas ständigt både teori och praktik genom ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter. Svenska TA-föreningen ingår i EATA, den europeiska samarbetsorganisationen som i sin tur samarbetar med TA-föreningar över hela världen.

Människosyn

TA-teorin förutsätter att människan i grunden är frisk och naturligt söker en positiv gemenskap med andra människor. Att dessa ursprungliga förmågor ibland urartar, förklaras av brister i kultur och uppväxtmiljö. Alla människor, även de med svåra problem, uppfattas som kapabla att tänka och lösa problem på ett konstruktivt sätt. ”Jagsvaghet”, enligt Eric Berne, existerar inte ”bara ett ego som är svagt laddat.” Det handlar alltså inte om att förmågan saknas utan att den inte används. Alla människors lika värde är en grundläggande etisk uppfattning i TA. Det är en teori som betraktar människan som en i högsta grad mångsidig varelse och inte som någon programmerbar maskin. Hon har en unik förmåga att iaktta sig själv, reflektera över sin situation och göra självständiga val. Genom denna förmåga har hon också möjlighet att medvetet förändras – om hon vill. Målet är att hjälpa individer och grupper till självständighet genom åtgärder som ökar förmågan till medvetenhet, spontanitet och intimitet. Människan föds med stora möjligheter som ibland begränsas alltför mycket, genom trauman och stress under livsförloppet. Ändå har människan alltid möjlighet att i nuet fatta känslomässigt motiverade nybeslut som positivt påverkar resten av livet. Grundbegreppen handlar om hur vi människor uppmärksammar varandra positivt och negativt, hur vi samverkar genom sociala och psykologiska transaktioner, och hur våra inre upplevelser och yttre handlingar ständigt samverkar.

Historiska rötter

Transaktionsanalysens grundare, Eric Berne (1910-1970), var en läkare med psykoanalytisk orientering. Han intresserade sig för systemiskt tänkande och var mycket social-psykologiskt intresserad, vilket gjorde att han kom att fokusera på människans beteende och dess lagar. Detta har inneburit att TA som teori ”står på tre ben”: ett psykodynamiskt, ett systemiskt och ett beteendeorienterat. TA har därmed blivit en förklaringsmodell som länkar yttre beteende till inre dynamik och sociala system. Det ger möjligheter till konstruktivt förbättringsarbete på alla mänskliga nivåer. Dessutom ger detta breda anslag möjlighet att kombinera TA med andra metoder samt att bygga broar mellan olika teoretiska och metodologiska kunskapsfält. Den världsomspännande TA-föreningen ITAA och dess europeiska motsvarighet EATA, reglerar utbildning och examination till transaktionsanalytiker och till transaktionsanalytiska handledare och lärare. STAF, den svenska TA-föreningen är en intresseförening öppen för alla. Internationella och nationella TA-föreningar arrangerar varje år konferenser och examinationstillfällen på många platser i världen.